Levenstestament of notariële volmacht regio Loppersum

In een levenstestament of volmacht staan uw wensen wanneer u door ziekte of een ongeval tijdelijk of definitief niet meer zelf in staat bent om uw zaken te regelen. We spreken dan over het verlies van wilsbekwaamheid door bijvoorbeeld dementie, een zware hersenbloeding of coma. U kunt nu al een vertrouwenspersoon aanwijzen die uw belangen in dergelijke gevallen kan behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld. 


Als er geen levenstestament is en u wordt definitief wilsonbekwaam door bijvoorbeeld dementie, dan zal er door de Rechtbank een bewindvoerder worden benoemd. Deze procedure neemt enige tijd in beslag! Bij onderbewindstelling heeft u waarschijnlijk geen zeggenschap meer over hoe de bewindvoerder uw belangen gaat behartigen.

Wat is het verschil tussen een levenstestament en een testament? 

Het levenstestament is een volmacht die geldt tijdens uw leven en eindigt bij overlijden.

In een testament legt u vast wat er met uw nalatenschap (bezittingen en schulden) moet gebeuren na uw overlijden. Een testament en levenstestament kunnen dus niet in één en dezelfde akte worden opgenomen.

Wat is het verschil tussen een levenstestament en een notariële volmacht? 

In een levenstestament regelt u naast uw financiële belangen vaak ook uw medische en persoonlijke zaken. Hiermee kunt u vrijwel alle zaken die u (gedurende uw leven) geregeld wilt hebben in één akte vast laten leggen. Indien u uitsluitend uw financiële zaken wilt vastleggen is het afdoende om een notariële volmacht op te maken.

Wat staat er in uw levenstestament? 

Financieel
  • een financieel gevolmachtigde
  • het regelen van bankzaken en belastingen
  • het beleggen van vermogen
  • het al dan niet doen van schenkingen en onder welke voorwaarden
  • instructies voor de verkoop van uw woning als u niet meer zelfstandig kunt wonen

Medisch

  • een medisch gevolmachtigde
  • de keuze voor wel of geen medische behandeling, reanimatie en euthanasie.

In een levenstestament wijst u een vertrouwenspersoon aan die namens u mag handelen. Zo iemand noemen we een gevolmachtigde. Dat kan één persoon zijn die alles regelt of u splitst de taken naar iemand voor financiële zaken en een ander voor medisch/persoonlijke. Mensen die getrouwd zijn of samenwonen, wijzen elkaar in eerste instantie vaak aan tot gevolmachtigde en in tweede instantie een van hun kinderen (reserve gevolmachtigde). Maar dat hoeft niet. U kunt in principe iedereen vragen. Het is vooral belangrijk dat uw belangen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft.

Instructies gevolmachtigde 

U geeft in uw levenstestament instructies voor de vertrouwenspersoon. Dat kan variëren van globale kaders tot gedetailleerde aanwijzingen. Het is ook goed om over een opvolger van uw vertrouwenspersoon na te denken als deze niet meer in staat is om zijn taken te vervullen.